Visie op zorg

We willen elk kind helpen naar een optimale ontwikkeling op alle vlakken (welbevinden/betrokkenheid, positieve ingesteldheid, sociaal-emotionele ontwikkeling, denkontwikkeling, taalontwikkeling, zintuiglijke ontwikkeling, muzische ontwikkeling, ontwikkeling van de zelfsturing, motorische ontwikkeling, morele ontwikkeling en godsdienstige ontwikkeling).

Elk kind heeft recht op ongelijkheid, ook binnen de klassituatie!

Ons zorgbeleid is opgebouwd vanuit de principes van handelingsgericht werken (HGW). HGW biedt een gezamenlijk kader voor al wie betrokken is bij zorg op school: de leden van het schoolteam (onder andere de directie, de leerkracht, zorgcoördinator en het zorgteam), de pedagogische begeleiding, het CLB als partner van de school, en eventuele andere externe partners, uiteraard de ouders en, waar mogelijk, de leerling zelf.

HGW vertrekt vanuit zeven uitgangspunten. We lichten ze hieronder toe. De uitgangspunten zijn sterk met elkaar verweven. We streven als school met andere woorden alle uitgangspunten na.

Uitgangspunt 1: Onderwijs- en ondersteuningsbehoeften

Van “Wat heeft de leerling” naar “Wat heeft de leerling nodig?”

Gegevens worden verzameld en van daaruit wordt gekeken naar wat de leerling nodig heeft om het doel te bereiken.

Uitgangspunt 2: Afstemming en wisselwerking

Leerlingen verschillen van elkaar, net zoals leerkrachten, ouders, klassen, scholen.

Er is voortdurende wisselwerking tussen de leerling en zijn omgeving. Die wederzijdse beïnvloeding vraagt om afstemming in functie van een efficiënte samenwerking.

Uitgangspunt 3: De leerkracht doet ertoe

Verander je de leerkracht, dan verandert het kind.

De leerkracht is de spilfiguur en gaat steeds op zoek naar ondersteuning: door hulp in te roepen van het zorgteam, van collega’s,… of door kennis op te doen via bijscholing, het www, naslagwerken…

Uitgangspunt 4: Positieve aspecten

Kijk naar wat al wel kan.

Al te vaak ligt de focus op de problemen, op wat niet goed gaat. HGW gaat uit van het positieve en wendt dit aan als een hulp bij ondersteuning.

Uitgangspunt 5: In constructieve samenwerking

Samenwerken: doelen stellen, afspraken maken, opvolgen, evalueren.

Leerkrachten, ouders, leerlingen en CLB participeren actief en als partners, elk vanuit hun eigen deskundigheid.

Uitgangspunt 6: Doelgericht

Wat willen we bereiken met deze leerling, ouders,… in deze klas en met deze leerkracht?

Van elke handeling en elke stap wordt bekeken in welke mate die nodig en nuttig is in functie van het afgesproken doel. Zijn alle besproken adviezen haalbaar?

Uitgangspunt 7: Systematisch en transparant

We werken stapsgewijs en planmatig.

Bijlages:
Interessante links

De Bever Centrum

Kleuter, 1e, 2e en 3e leerjaar

4e, 5e en 6e leerjaar

De Bever Kapelhoek

Kleuter en lager