Inschrijvingen

Aanmelden tot inschrijving kan tot eind 19 maart 2024 op ‘kieseenschoolinroeselare.be‘.
Het resultaat van de aanmelding van je kind wordt meegedeeld op 19 april 2024.

De inschrijving van een kind dat toegewezen is aan een school, heeft plaats tussen 22 april en 13 mei 2024. Als dat kind niet wordt ingeschreven tijdens deze periode verliest het zijn voorrang voor inschrijving op basis van toewijzing.

De inschrijving heeft in principe plaats tijdens de openingsuren van de school. Je kan ook een ander moment van inschrijving afspreken met de school.

Een kind dat niet aangemeld is, kan nog ingeschreven worden vanaf 23 mei 2024 (voor zover er nog een beschikbare plaats is).

Hoe schrijf ik mijn kind(eren) in?

In februari start de aanmeldingsperiode voor de inschrijvingen van kinderen die in 2021 geboren zijn. Ook broertjes en zusjes moeten aanmelden. Om aan te melden gaat u naar www.kieseenschoolinroeselare.be.

Op die website vindt u ook alle info over voorrangsgroepen, de criteria voor toekenning, de inschrijving zelf…

Wettelijke bepalingen:

 • Wanneer een kind beide ouders heeft, dan beslissen deze in principe samen over de schoolkeuze van hun kind. Of de ouders gehuwd zijn of niet, speelt hierbij geen enkele rol. De inschrijving moet het resultaat zijn van een gezamenlijk overleg tussen beide ouders. Vanaf 12 jaar heeft het kind inspraak.
 • De inschrijving van een leerling geldt voor de duur van de hele schoolloopbaan in de school. Voor de overgang van kleuter naar lager hoeft u dus niet opnieuw in te schrijven.
 • Alle kleuters en leerlingen worden op datum van inschrijving opgenomen in het inschrijvingsregister volgens chronologie.
 • Een kleuter die nog geen 2 jaar en 6 maanden is, kan ingeschreven worden, maar pas wanneer hij 2,5 jaar is wordt de kleuter (vanaf de instapdatum) toegelaten in de school en opgenomen in het aanwezigheidsregister van de klas.
 • Van de ouders wordt gevraagd dat ze het schoolreglement en het pedagogisch project expliciet onderschrijven. Ze engageren zich ertoe om op de instapdatum effectief aanwezig te zijn met hun kind. Om toegelaten te worden tot het kleuteronderwijs, moet de kleuter ten minste twee jaar en zes maanden zijn; wij verwachten dat uw kleuter zindelijk is (enkel om medische redenen is een pamperbroekje toegestaan). Er zijn zes instapdata, waarop Uw kleuter voor de eerste keer naar school mag komen (zie hoger)
 • Op de de eerste schooldag
 • De eerste dag na de herfstvakantie
 • De eerste dag na de kerstvakantie
 • 1 februari
 • De eerste dag na de krokusvakantie
 • De eerste dag na de paasvakantie
 • De eerste dag na het Hemelvaart weekend
 • De gegevens die bij de inschrijving worden opgevraagd, dienen enkel voor de administratie met het departement Onderwijs, de Gemeenschapsinspecteur en de bevoegde verificateur. Zo wordt, in het kader van het Gelijke Onderwijskansenbeleid het diplomaniveau van de ouders gevraagd. Deze gegevens zijn voor de betrokken ouders steeds ter inzage (wet op de privacy).

Weigeren van leerlingen

 • Het schoolbestuur weigert de inschrijving van een leerling die het vorige jaar of het daaraan voorafgaande schooljaar definitief werd uitgesloten in de school.
 • Kinderen kunnen specifieke noden hebben. Van ouders wordt verwacht dat zij dit meedelen aan de school. De school zal onderzoeken of haar draagkracht voldoende groot is om het kind de nodige ondersteuning te geven op vlak van onderwijs, therapie en verzorging.
 • Heeft je kind een inschrijvingsverslag voor het buitengewoon onderwijs, dan zullen wij je kind inschrijven onder de ontbindende voorwaarde van onvoldoende draagkracht.
 • Indien de ouders, bij inschrijving, nalaten om mee te delen dat hun kind een attest buitengewoon onderwijs heeft en er de eerste weken na inschrijving een vermoeden is van specifieke noden, zal de school de draagkracht alsnog onderzoeken. De school houdt, in overleg met de ouders en het CLB, rekening met
  • De verwachtingen van de ouders ten aanzien van het kind en ten aanzien van de school
  • De concrete ondersteuningsnoden van de leerling op het vlak van leergebieden, sociaal functioneren en mobiliteit
  • De inschatting van het regulier aanwezig draagvlak van de school inzake zorg
  • De beschikbare ondersteunende maatregelen binnen én buiten het onderwijs
  • Het intensief betrekken van de ouders bij de verschillende fasen van het overleg- en beslissingsproces
  • (Desgevallend) de mate waarin de medewerking van de ouders verzekerd wordt

Wanneer de opschortende voorwaarden niet vervuld zijn om het kind de nodige specifieke ondersteuning te geven op het vlak van onderwijs, therapie en verzorging zal de school het kind weigeren.  De beslissing wordt binnen de vier kalenderdagen bij aangetekend schrijven of tegen afgiftebewijs aan de ouders van de leerling bezorgd.

 • Ouders krijgen toelichting bij de beslissing van het schoolbestuur door de directeur.
 • Bij weigering neemt het Lokaal Overlegplatform contact op met de ouders en wordt er gezocht naar een oplossing. Voor klachten inzake weigering van inschrijvingen kunnen ouders terecht bij de Commissie inzake leerlingenrechten:H. Consciencegebouw 4A24
  Koning Albert II laan 15 te 1210 Brussel.
  Annick Claes tel. 02/553.93.82
Interessante links

De Bever Centrum

Kleuter, 1e, 2e en 3e leerjaar

4e, 5e en 6e leerjaar

De Bever Kapelhoek

Kleuter en lager